POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. DEFINICJE
 • Administrator – Ewa Łubisz Biuro Rachunkowe CERES, ul. ul. Obywatelska 103 lok. 5 94-104 Łódź, REGON: 101084059, NIP: 7291911418, tel. 666 59 20 40, e-mail: kontakt@biuroceres.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu, z usług świadczonych przez Administratora lub otrzymuje wiadomość e-mailową z domeny kontakt@biuroceres.pl
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem biuroceres.pl
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. INFORMACJE OGÓLNE
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Ewa Łubisz Biuro Rachunkowe CERES, ul. ul. Obywatelska 103 lok. 5 94-104 Łódź, REGON: 101084059, NIP: 7291911418, tel. 666 59 20 40, e-mail: kontakt@biuroceres.pl
 • W sprawach związanych z danymi Użytkownika należy kontaktować się z Administratorem.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1lit. b) RODO).
 • Dane będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
 • Dane przetwarzane są (w sposób zbiorczy) do celów statystycznych.
 • Dane mogą być przetwarzane również w celu kontaktu zwrotnego ze strony Biura po kontakcie ze strony Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego (w celu stworzenia umowy lub w innych celach, wyłącznie uzasadnionych interesem Użytkownika).
 • Dane mogą być przetwarzane również w celach rekrutacyjnych, marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Biuro Rachunkowe CERES nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład w celu rekrutacji. Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 1. ODBIORCY DANYCH
 •  Biuro Rachunkowe CERES Ewa Łubisz nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji zgłoszeń Użytkowników. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • urzędom skarbowym,
 • innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
 • partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem Administratora.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • Dane udostępnione na podstawie zgody Użytkownika przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
 • Dane przekazane Administratorowi w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 3.1. będą przechowywane przez okres jej obowiązywania oraz mogą być przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych Użytkownika, jak również do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora i Użytkownika.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy określonej w pkt 3.1. Niepodanie danych uniemożliwi prawidłową realizację ww. umowy.
 • W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z wyrażonej przez Użytkownika zgody, niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi podjęcia czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
 • Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie i nastąpić może poprzez złożenie stosownego oświadczenia osobiście w biurze Administratora, bądź też poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi Użytkowników prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@biuroceres.pl.